Viewing articles tagged '远程连接数据库'

 如何远程连接数据库及Navicat for MySQL连接方法

主机庙的数据库支持远程连接,不过需要在主机控制面板里进行相关设置。下面以Navicat for MySQL 软件为例介绍如何远程连接数据库:1.打开Navicat for MySQL...